Asian Holding chính thức bổ nhiệm nhiều nhân sự cấp cao