Asian Holding: Độc quyền triển khai nhiều dự án tại các thành phố lớn