Asian Holding tham dự lễ ra quân dự án Hoàng Phú Nha Trang