Asian Holding: Tổng kết, vinh danh và Year End Party 2019