Nắng mưa là việc của trời, có buồn rầu, tức giận rồi lo lắng cũng chẳng thay đổi được gì